Či še hnevace?

Zdelili: M.Lukáčik z Novohradu; Štiavnický zábavník; Janko Rimavský z M. Hontu; zo Šariša Ondrej Srnka a ten i rozpráva, a to vo vidiekohovore šarišskom. 1

Kdze bul, tam bul, bul jeden valal2 a v tym valalu byval jeden ocec troch synoch. Jeden z nich bul glupy a vše ľem za pecu šedzel; dvojmi aľe še3 trimali za mudre.

I vybral še jeden z nich do služby, do nedalekeho valalu. Mamuša jemu nakladla pulnu torbečku priplamkoch.4 I vešol un do jedneho domu a zjednal še z gazdom tak, že chtory še perši pohneva, temu še odreže nus.

I pošol sluha mlacic. Na frištik nebul od gazdiny volany, ani na obid. I pytal še ho gazda:

„Mišku! Nu, či še hnevaš?“

„I co bim še mal hnevac?“

Večar bul tu i večera bula uvarena, no Miška zas’ nezavolali. I pytal še ho gazda:

„Nu, či še hnevaš, Mišku?“

„I čomu bim še hneval.“

Nehneval še, bo mu priplamky z domu ešče tervali. Ale na druhy na treci dzeň še torbečka vyprazdnela a zas’ nebul volany na obid. Pytal še ho gazda:

„Mišku, či še nehnevaš?“

„I by še ďabel nehneval, kedz me tak hladom morice!“

Tu gazda vycahnul nuž a Miškovi odrezal nus.5 Tak bez nosu lecel on domu a žaloval še ocovi i bratom na planeho gazdu.

„I ty gluptaku,“6 hutorel7 mlači brat Pavko, „čekaj, pujdzem ja. Hej, matko, napecte priplamkoch!“

Pavko še vvbral a prave do teho valalu i do teho domu prišol, kdze bul Miško a zjednal še s totym gazdom, že chto8 še perši9 pohneva, tomu še odreže nus. Dali i jemu mlacic po tri dni. Ale ani perši, ani druhy, ani treci dzeň nezavolali ho jesc.

„Pavku, či še nehnevaš?“ pytal še jeho gazda.

„I ďabli by še vam tu nehnevali, tady10 mi už bruch ku hirbtovej kosci11 prirostnul.“

Tu gazda vycahnul nuž a Pavkovi odrezal nus. Pošol Pavko do domu bez nosu a povedzel staršemu bratovi:

„Plana to hoscina, Mišku, muj nus u ďabla!“

I skriknul spoza peci najmlači Adam:

„Vy sce glupe, pujdzem ja a uvidzice, že dobre vyslužim.“

Pošol un12 s priplamkami v torbečke a natrefil prave na toten valal, na chtorym13 jeho braca buli, a zjednal še s totym gazdom, že chto še perši pohnevá, tomu še odreže nus.

Ale si Adam znal pohnuc rozumom. Jak ho gazdiňa na obid nevolala, s tym, co namlacil, pošol do karčmy a šicko14 založil. Prišol gazda i nevidzel zarno.15 I pytal še ho Adam:

„Či še hnevace, gazdo?“

„I co bim še hneval!“

To tak tervalo vecej razy16 a gazda, aby nestracil nus, povedzel vše, že še nehneva. Mlacene17 prestalo a Adam, co vymlacil, to vynošil do karčmy.

Raz prišol dzeň, v chtory gazda i gazdiňa mušeli z domu pojsc18 a Adamovi nasudzili, by do ich navraceňa jednu ovcu, chtora perša, kedz un vejdze do chľiva,19 na neho popatri, zarezal a očiscenu uvaril v kotliku i perašin20 priložil. A dzecko, kedz by še mu co prihodzilo, očilil.21

I vešol Adam do chľiva s veľkym buchom a hurtom, takže šicke ovce na neho popatreli, chtore un potym šicke22 porezal, bo šicke na neho odrazu popatreli. Tak un jednu očiscenu položil do kotla a mesto perašina rucil do kotla psa, chtory še volal Perašin. Potym pošol ku dzecku a vidzel ho ňečile.23 Glupa jeho hlova chcela ho vcale očilic; rozcal ho na poly, očiscil a jako jahne povešil na klin.

Tu pridze gazda i gazdiňa i pytaju še Adama, či šicko dobre sporadal? Un povedzel:

„Ovce sem porezal, Perašin do kotla rucil, až mu nohy višu,24 a dzecko som vcale očiscil. Nu, či še hnevace, gazdo?“

„I co bim še hneval!“ — Bo svuj nus radše mal.

Na odpus25 kedz mali pujsc,26 bula veľká cma. I povedzel gazda Adamovi:

„Bulo by dobre, keby dachto pošvicil27 až do teho koscela.“

„Hodce vy, hodce,28 di ja vam pošvicim!“

Vžal oheň a strechu zapalil, až vcale dum zhorel. I prilecel gazda a Adam hutorel ku nemu:

„Či še hnevace, gazdo?“

„I co bim še hneval?“ — Bo mu ľubši bul nus, jak jeho dum.

Co ale bulo robic, bez domu, bez šickeho? Pošli oni do šveta, gazda i gazdiňa i sluha. Chceli ho ušmercic.29 Ta hutoreli mezi sobu, že v noci, kedz budze spac, že gazda ho ruci do vody. To ale Adam vyrozumel, nelehnul on šebe na kraj ku vodze, aľe v noci stal a gazdiňu, chtora bula na kraju, rucil do vody. Prebudzil še gazda i vidzi, že vera ženy net.30 Ta31 počal kričec. Ale Adam še ho pytal:

„Nu, či še hnevace, gazdo?“

„I by še ďabel nehneval, di ši me o šicko pripravil.“

A Adamek vžal nuž, gazdovi odrezal nus.

Vžal še Adam na hohy a prišol do domu. A svojim bratom povedzel:

„Nu vidzice, vy muderci, že ja vyslužil nus!“32

1Zase sme zvolili k tomuto hovoru žartovný kus. Každý pochopí, že tieto vo svojich vidiekohovoroch najoriginálnejšie znejú. Krátke e ako v ostatných povestiach tak i tu zmäkčuje pred sebou hlásky d, l, n, t, vyjmúc pády a slová na str. 185 a 186 udané. Hláska i zmäkčuje ich bez výnimky.

[Zásadne zachovávame v úplnosti transkripciu Dobšinského. Líšime sa od neho v dvoch jednotlivostiach: Dobšinský píše v niektorých jednotlivých prípadoch mäkčeň v slabikách ňe, ľe. Tu mäkčeň nepíšeme.]

2dedina, ves

3plnú kapsičku predplameníkov – predplameníky i podplameníky pečú sa z vykysnutého na pečenie chleba už hotového cesta, takže sa kus z neho rozvaľká, a kým ešte v peci oheň plameňom horí, ono pred plameň položí. — Vyd.

4plnú kapsičku predplameníkov – predplameníky i podplameníky pečú sa z vykysnutého na pečenie chleba už hotového cesta, takže sa kus z neho rozvaľká, a kým ešte v peci oheň plameňom horí, ono pred plameň položí. — Vyd.

5nos.

6sprosták, hlupák.

7hovoril

8kto.

9prvý, prvší.

10veď, však.

11ku chrbtovej kosti.

12on.

13ktorom, kterém

14všetko.

15zrno, obilí.

16viac ráz, více krát

17mlátenie

18odísť, odejíti.

19stajeň, maštaľ, chliev.

20petruška, petržel.

21očistil

22všetky

23nečisté

24visia.

25odpus, t. j. utiereň, služby božie o polnoci pred prvým dňom vianočným od katol. kresťanov vydržiavané.

26ísť

27niekto posvietil

28iďte, jděte.

29usmrtiť.

30niet, neni

31nuž, teda

32Pre tú čiastku nášho čitateľstva, ktorá by na prvý pohľad mravné naučenie tejto rozprávky neuhádla, poznamenávame, že je ona namierená proti ukrutnosti gazdovej, ktorý tak nemilosrdne so svojimi sluhy jednal a učí tú pravdu: Čím kto hreší, tým trestaný býva. — Vyd.

Mohlo by se vám líbit...