My tra̋ brata̋

Podáva P. Dobšinský tak, ako sa hovorí v dedine Sirku v Gemerskej stolici.

Bú edoráz edon sedla̋k a mau troch synó.1 Ale bú neborák taký chudobný, šua sä sám nemau ším obšätrič, ni to ešče troch synó vychovač. Chlapci buli už takto došč hodní. Povia edoráz tomu najstaršimu:

„Džuro, pošuješ?“

„Hó, apo!“

„Muahó by si tajšč dagde službu si hľädač!“

„Ve jä tajdem, koj som vám doma netreba.“

Zväu kapsišku na pleco a tajšó. Ide, ide pustyma huaramí, rúdnyma cestamí, sretne ho edon šäntavý chlapík:

„Gdehe ideš, chlapšä?“

„Idem si službu hľädač. Ši by ste mä nezväli?“

„Ba vara ťä vezmem, len poj! U mnä inšua robič nebudeš, len v ednom kotle tri duše varič a miašäč a pritom neustajne volač: My tra̋ brata̋!“

„Dobre,“ pódá. „Ja̋ aj na tom pristanem.“

Viadó tot šänták, viadó toho parobšoka zes tia pustia huary ešče dälé, kym ho nepriviadó ku ednomu starymu zámku. Tam ho voviadó do edné vizby a uka̋zau mu edon kotel, pod kotrym i vtody ohen horeu.

„Tu si ju máš, tvojú robotu,“ povia šänták. „Koj mi do roka tak budeš robič, ak som či prika̋zau, naberiaš si zlata, keľo budeš chceč. Ty rob a ja̋ teraz tajdem po svojom, ve sä ja̋ po roku vráčím.“

Šanták odišó a šiby ho šici šärty vedeli, ka̋ chodžiu! Milý parobšok vatriu pod tym kotlom, miašäu tia tri duše v nom a neustajne do roka volau: My tra̋ bratä! Po roku prišó šänták, videu, ež je šitko v pora̋dku, pódau mu:

„Naber si zlata a sriabla, keľo len kceš a choj domó!“

Van si ho naciskau plnú plnušiškú kapsu a ponáhľäu sä domó. Ešče len zdeľäka išó, už si volau na otcä:

„My tra̋ brata̋!“

„Ej, tra̋ ste, tra̋, a šici zdraví, koj mi už i ty ideš domó,“ odpovedau otec. Lebo sä nazdau, ež sä to na brató vypytuje, ši sú mu i tí zdraví.

Ale vara milý syn šitko do roka pri tom kotle zabudnú a neustajne len to honiu: My tra̋ brata̋! hoc by sä ho tam šua buli opytovali. Otec sa chyba vtody zaraduvau, koj syn vysypau z kapsu dukátó na stual. Pódá i tomu druhymu:

„Ši šuješ, Andro?“

„Šujem, šuahe kcete?“

„Muahó by si aj ty tajšč do té služby!“

„Tu ve ja̋ tajdem.“

Zväu kapsu a tajšó. Ide, ide i totot druhý pustyma huaramí, rúdnyma cestamí, sretne ho šänták:

„Poj so mnó, chlapšä!“

„Vara idem, až mi službu dáte.“

„Ej, dám či, dám. Netreba či len tri duše v ednom kotlu varič a miašäč a pri tom neprestajne volač: Za mech pepru! Koj mä do roka statošne vyslúžiš, dám či zlata a sriabla, keľo či len bude ďäka.“

Šänták ho zaviadó do zámku, uka̋zau mu tot kotel a náš parobok sä pribrau tria duše varič a variu a miašäu ich v tom kotlu do roka a naveky len to volau: Za mech pepru! Po roku mu dau šänták plnú plnušiškú kapsu zlata a sriabla.

Ešče len zdeľäka dochodžiu k domu, už volau otec na neho:

„Ši s dobró novinó ideš?“

A van opa̋ na otcä:

„Za mech pepru!“

A otec sä ozvau:

„Tuž našhe či ho teľo bude, ve by či ho aj za priahrščia došč bulo!“

Ale milý syn nevedeu inšua, len naveky to edno honiu:

„Za mech pepru!“

Pravda, koj zlato na stual vysypau, bulo zas šitko dobre. Otec sä nalakomiu a pódá i tomu trečimu:

„Ši šuješ, Jano!“

„Šujem, šuahe?“

„Vyber sä ešče aj ty do té služby.“

„Tu ve ja̋ tajdem.“

Zväu kapsu a tašó. Ide, ide i totot trečí pustyma huaramí, rúdnyma cestamí, kým sä i totot nestaviu u toho šäntáka. Variu a miašäu tia tri duše v tom kotlu a pri tom neprestajne volau: I tam nám dobre bude!

Po roku nabrau zlata a sriabla a koj prichodžiu k domu, ešče zdeľäka volau:

„I tam nám dobre bude!“

„Ej, vara nám bude, koj ešče i ty teľo zlata nesiaš!“

Priniasó ho, to pravda, hromadu; ale inšua nevedeu, len ustavišne to honiu: I tam nám dobre bude! Šua sä bú naušiu u toho šäntáka do roka.

Dobre. Vybrali sä „My tra̋ brata̋“ (bo jich už lude potom nikda inak nepozvali) so šitkyma tyma penäzmí do jarmoku, ež celý jarmok zakúpa̋. Na ceste dohonili ednoho šofraníka a šli s nim. Dohoniu ich skoro i šänták a šó s nima. Vešer prišli poľä cesty na ednú lúku a ostáli tam prez noc. V noci zabiu šänták šofraníka, pobrau šitko bohatstvo a myknú. Rano idú ta̋ druhí lude do jarmoku, vida̋ zabityho šofraníka. Pra̋m a pra̋m milych brató pova̋zali a do mesta pred richtárä odvedli, ež to inší nemuahó urobič, chyba oni. Tu sä richtár opýtá:

„Chto toho šofraníka zabiu?“

„My tra̋ brata̋!“ zavolau najstarší.

„A zašhe ste ho zabili?“

„Za mech pepru!“ skríkne sredný.

„Tak, tuž ale vás dámo obesič!“

„I tam nám dobre bude!“ doložiu najmladší.

„No koj vám bude, nach vám bude!“ pódau richtár a ka̋zau ich pod šibenicu odviašč.

Tam stáu šärt šänták (lebo to bú, koj kcete vedeč, šärt) a šäkau na jich zrácia tri duše. Koj ich na šiben ťähali, vtody ho oni zazrúli a na neho palcom ukäzovali:

„My tra̋ brata̋!“ volau prvý.

„Tuve viamo, ež ste ho vy zabili,“ odpovedali lude. „Ale našhe ste ho zabili?“

„Za mech pepru!“ krišäu druhý.

„Tuž ve, a za to odvisnete!“

„I tam nám dobre bude!“ dokonšiu trečí a chrk! bulo po nich. Šärt tri duše uchyčiu a ta jich zväu do toho kotla miašäč.

1Na vysvetlenie hovoru toto: Krátko e zmäkčuje hlásky d, l, n, t pred sebou. Latinské ae vyslovuj ako predĺžené ä [v tomto vydaní sme túto hlásku označovali dnes obvyklým písmenom ä], ua — ô, uo, ia — ie, ú — ul, ó — ol v minulých časoch, ou v inštrumentáloch, ov v genitívoch, š — č, č — ť, dž — ď. A tak: šua — čuo, čo, muahó — môhol, viadó — viedol, viedou, bú — bou, bul, bol, byl, synó — synov, obšatrič — obšatriť, parobšok — parobčok, Džuro — Ďuro atď. Ťažšie slová by boli krem toho: zväu — vzal, pódá — povedá, zes — cez, koj — keď, šici — všetci, van — on, ďäka — ďaka, vďaka, koľko komu vďačno, priahrščia — priehrštie, příhrští, toľko, čo človek do oboch hrstí spolu spojených vezme, tu ve — nuž veď, miknú — umkol, šärt — čert.

Mohlo by se vám líbit...