POSLEDNÍ PÁN Z BOSKOVIC

„Ale závěť — závěť tvého předka — důležitá listina“, volal v zoufalství kvardián. — „Pane Šembero — Bůh tě tresciž! — A konvent se obrátí k soudu!“ vyhrožoval. Pan Sembera pokrčil rameny a zahleděl se do plamenů, poslouchaje lhostejně, jak kvardián prosil, hrozil, zapřísahal pána na Boskovicích. Ten se jen usmíval a mávl rukou do vzduchu. Posléze opřel hlavu o lenoch a zavřel oči. A když kvardián na chvíli ustal, pravil přívětivě: „Bude lépe, abychom zasedli k večeři.“

„Ne, ne — opustím ihned tento bezbožný dům!“ zuřil kvardián. „Satanu jsi propadl!“

„Jak chceš, milý pane kvardiáne“, řekl Šembera, „ale je třeskutá zima venku. Sečkej alespoň do rána. — Pohovoříme si ještě chvilku, pojíme a popijeme. Zatím se uklidníš a nahlédneš, žes mi křivdil.“

„Já že ti křivdím? — Kde jest závěť — mluv, pane Šembero!“

„Nic víc jsi mi nedal, než co tu máš“, zapíral pán na Boskovicích.

„Dobře. — Jedu. — A soud nechť při tuto rozhodne“, utišoval se kvardián. „Můj ty spravedlivý Bože — co řeknou moji spolubratři?“

Kvardián v hněvu opustil komnatu páně Šemberovu a poručil zapřahati.

Divili se tomu nemálo všichni sloužící, a sluhové knězovi zle se proto mračili, že musí zanechati chutné večeře a v kruté zimě jeti zpět do Brna.

„Inu, mají velcí páni všelijaké vrtochy“, mínil vrchní kuchař, jenž všechno své umění vynaložil, aby byl pochválen a — odměněn z naplněného měšce páně kvardiánova.

Komorník sníživ hlas pošeptal mu, že páter minorita velice se rozčiloval k vůli jakés listině, kterou pan Šembera prý do krbu hodil. A kuchař vyvaloval údivem oči, ostatní nastavovali uši, aby z tajné rozmluvy něco zachytili. Všichni si šeptali. Na konec hleděli zvědavě, když páter kvardián zrudlý zlostí sedal do kočáru a bručel pro sebe: „Však to spořádáme, a čert tě odnese — těš se, pane Šembero!“ — a pohrozil proti osvětleným oknům komnaty, v níž si pan Šembera hřál nohy a radostí si mnul ruce.

Zle bylo v Brně. Ráno v refektáři láli všichni mniši panu Šemberovi a celé peklo volali na pána na Boskovicku, Bučovicku, Černé Hoře atd., posledního svého rodu, neznaboha — největšího hříšníka, jenž na svůj rod tolik hany uvalil.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...